Ontslag besteld tijdens het moederschap, wat te doen?


Ontslag tijdens zwangerschap wat te doen? De advocaat antwoordt op een kleine flat die een ontslagbrief ontving nadat hij had meegedeeld dat ze zwanger was

In Dit Artikel:

Ontslag tijdens zwangerschap wat te doen?

Moederschap en werk zijn helaas niet altijd hetzelfde en het komt regelmatig voor dat vrouwen of vrouwen die de zwangerschap aan hun werkgever hebben meegedeeld, nog steeds meedoen met pesten of ontslag nemen. Onlangs vertelde een kleine planeet ons haar verhaal en vroeg om een ‚Äč‚Äčmening van onze advocaat.

Ik ben zwanger, maar ik dreig abortus, dus deze week werd ik ziek op mijn werk. Onlangs heb ik aan mijn werkgever meegedeeld dat ik zwanger ben en vandaag ontving ik de ontslagbrief thuis en dateerde ik een week geleden, wat het ontslag rechtvaardigde met een organisatorische herstructurering. Wat kan ik vanuit juridisch oogpunt doen?

Allereerst is het goed om dat te specificeren de wet beschermt werknemers tegen ontslag tijdens zwangerschapsverlof om de gezinsfunctie van de vrouw te beschermen. Daarom is het ontslag van de werknemer vanaf het begin van de zwangerschap tot het kind één jaar oud is VERBODEN. Dit is vastgesteld bij wetsdecreet 151 van 2001, in art. 54, dat tot doel heeft de fysieke en economische bescherming van werkende moeders.

Slachtoffers van pesterijen na de geboorte van een kind. Wat te doen?

Het ontslagverbod hangt samen met het objectieve bestaan ‚Äč‚Äčvan de zwangerschapstoestand: het is dus ook van toepassing als de werkgever hiervan niet op de hoogte was. In elk geval de werknemer, om zijn rechten te doen gelden, zal de houder een passende verklaring moeten voorleggen wat het bestaan ‚Äč‚Äčbewijst, op het moment van het ontslag, van de voorwaarden die het verbood. buitengewoon het ontslag van de zwangere werker is alleen toegestaan ‚Äč‚Äčin de volgende gevallen:

  • of ernstige fout van de werknemer, die in feite binnen het uiterste van de zogenaamde "rechtvaardige zaak" valt om de arbeidsrelatie te be√ęindigen (de klassieke voorbeelden zijn die van de diefstal binnen het bedrijf, de vrijwillige schade aan machines of werkmateriaal of aanleiding hebben gegeven tot een gevecht in het bedrijf: in wezen een ernstig feit dat de voortzetting, zelfs als slechts voorlopig, van de relatie niet toestaat);
  • of be√ęindiging van bedrijfsactiviteit waaraan de werknemer is toegewezen;
  • of voltooiing van de service waarvoor de werknemer ingehuurd of de arbeidsrelatie be√ęindigd was door het verstrijken van de termijn (dus in contracten van bepaalde duur);
  • of negatief resultaat van de proefperiode: in dit geval echter, als de zwangerschapstoestand bekend is, heeft de werknemer het recht gemotiveerde en volledige uitleg te krijgen over de oorzaken van het negatieve oordeel, om met redelijke zekerheid uit te sluiten dat de be√ęindiging van het dienstverband feitelijk is vastgesteld van de toestand van de vrouw.

Wat gebeurt er als, ondanks het bestaan ‚Äč‚Äčvan het verbod, het ontslag nog steeds wordt bevolen?

Paragraaf 5 van de techniek. 54 stelt dat vast het ontslag dat is opgelegd tijdens de periode waarin het verbod van kracht is, moet als NULL worden beschouwd. Buiten de uitzonderlijke gevallen die worden vermeld in de derde alinea van art. 54 van Wetsdecreet nr. 151/2001 is het tijdens de kraamtijd bevolen ontslag nietig en ongeldig de werknemer heeft recht op de bescherming als bedoeld in de eerste drie leden van de art. 18 van de wet 300/1970, zoals gewijzigd door Wet 92/2012 - regels die van toepassing zijn op werknemers die vóór 7 maart 2015 zijn gehuurd - en door art. 2 van het wetsdecreet 23/2015 (decreet ter uitvoering van de c.d. Werkgelegenheid, houdende de regeling van het contract met toenemende bescherming) - regel dat in plaats daarvan de strafrechtelijke gevolgen van de ontslagnullingen die zijn opgelegd aan werknemers die vanaf 7 maart 2015 zijn ingehuurd, worden geregeld.

Dit betekent dat, in geval van vaststelling van een discriminatoir ontslag, naast de re√Įntegratie op de werkplek heeft de ontslagen werknemer recht op alle lonen die zijn opgebouwd uit hoofde van de arbeidsverhouding die wettelijk niet is onderbroken (artikel 18 Statuut van de werknemers). Dus in dit geval, stel ik voor dat je niet aarzelt om contact op te nemen met een vertrouwde advocaat, die u het beste zal adviseren.

Helaas gebeurt het heel vaak dat vrouwen in een interessante staat worden ontslagen. Het moet gezegd worden dat zelfs wanneer een vrouwelijke werknemer ervoor kiest om een ‚Äč‚Äčontslag aan te vechten, zich tot een advocaat wendtde weg is echter niet bergafwaarts. Beroepsdiscriminatie voor zwangere vrouwen blijft altijd om de hoek. Het is nu een praktijk dat de werkgever, geconfronteerd met een zwangere vrouw, overtuigd zal zijn van de onvolledige beschikbaarheid van de werknemer, die kan worden afgeleid door problemen in verband met het kind: ziekte, voogdij, afwezigheid van alternatieve sociale diensten. Sinds de vrouw met moederschap begint, begint ze minder op haar te tellen.

Ontslag (of degradatie) vermomd als bedrijfsherstructurering (officieel omdat "er een crisis is") en ook mobbing min of meer zwaar het zijn zeer wijdverspreide situaties. Het pesten is, in de meest voorkomende zin in Itali√ę, een reeks gewelddadig gedrag (psychologisch misbruik, intimidatie, degradatie, marginalisatie, vernedering, ontslag, enz.) Gepleegd door superieuren en / of collega's tegen een werknemer, verlengd in de loop van de tijd en schadelijk voor de persoonlijke en professionele waardigheid en de psychische gezondheid van hetzelfde.

Wetten om werkende moeders te beschermen

Desondanks zijn er in Itali√ę wetten die gericht zijn op het beschermen van moeders:

  • de wet 30 december 1971 nr. 1204 en de bijbehorende uitvoeringsverordening DPR 25/11/76 vormen de wettelijke basis voor bescherming. Worden degenen beschermd die een activiteit uitoefenen bij een particuliere of openbare werkgever, in meer detail, de werknemers van de verschillende overheidsdiensten van de staat, het Gewest, de provincie of gemeenten, werknemers van particuliere werkgevers, (bedrijven, handwerkslieden, handelaren, industrie√ęn); werknemers van co√∂peratieve vennootschappen, leerlingen, landarbeiders.
  • De volgende wet 53/2000 noemde "Bepalingen ter ondersteuning van het moederschap en het vaderschap, voor het recht op zorg en opleiding en voor de co√∂rdinatie van stadstijden" - Verandert de wet (wet 1204/71) inzake de bescherming van het moederschap, uitbreiding en uitbreiding van de regels tot de vaderarbeider.
  • De bepalingen van de wet 1204/71 ze zijn van toepassing op alle werkende moeders, en met verschillende kenmerken op leerlingen, huishoudelijk personeel en thuiswerkers. De zelfstandigen, die speciale regels hebben, zijn alleen voor de optionele onthouding van 3 maanden opgenomen in wet 53/2000.
  • Voor vrouwelijke werknemers van het openbaar ambt, bevatten alle contracten specifieke artikelen die bestemd zijn voor moederschap en die betere voorwaarden stellen dan die in wet 1204/71 en in de nieuwe wet, met name wat betreft de mate van economische compensatie en rust en vergunningen.
  • Verder is wetgevingsdecreet nr. 151/2001 - "Geconsolideerde wet ter bescherming van moederschap en vaderschap" bevat wetgeving inzake verlof, rust, vergunningen en bescherming van werknemers en werknemers in verband met moederschap en vaderschap, met inbegrip van preventieve en beschermende maatregelen voor gezondheid en veiligheid van zwangere werknemers en na de bevalling. Tot slot, mijn advies is om daag de ontslagbrief uit door contact op te nemen met een vertrouwde advocaat (deskundige in arbeidsrecht) die het specifieke geval zal evalueren en zeker zal helpen om te vechten om de rechten te doen gelden!

Video: Zwangerschapsdiscriminatie is logisch - RTL Z NIEUWS